CONTACTNLEN

Blog

Openbaarmaking vergrijpboeten aan belastingadviseurs: staatssecretaris van Financien zet door

11 februari 2019

Vorig jaar rond deze tijd zond de staatssecretaris van Financiën zijn 'Aanpak belastingontwijking en ontduiking' aan de Tweede Kamer1, waarin stond dat de staatssecretaris zijn plan om fiscale boeten aan (o.a.) belastingadviseurs openbaar te gaan maken handhaaft.2 De persen bij het Ministerie van Financiën hebben niet stilgestaan; inmiddels ligt er een concept wetsvoorstel klaar3 en heeft de staatssecretaris betrokkenen opnieuw uitgenodigd om te reageren.4 

Meer lezen

De aanwijzing OM-strafbeschikking is herzien. Goede voornemens?

16 januari 2019

De OM-strafbeschikking staat de laatste tijd volop in de aandacht. Begin december van het vorige jaar werd al bericht dat in 15% van de onderzochte zaken de schuld van verdachten niet adequaat werd vastgesteld en werd (nog maar eens) aangetoond dat verzet tegen een strafbeschikking in veel gevallen loont.1 Daar komt bij dat op 1 januari 2019 een nieuwe Aanwijzing OM-strafbeschikking2 in werking is getreden. 

Meer lezen

591a SV: mogelijkheden vergoeding in geval van betaling kosten rechtsbijstand door werkgever 

10 december 2018

In september van dit jaar wees de Hoge Raad een belangrijk arrest1 over de mogelijkheden van vergoeding van kosten van rechtsbijstand op grond van artikel 591a Sv, meer specifiek: kan ook sprake zijn van vergoeding ex artikel 591a Sv als de kosten van rechtsbijstand zijn betaald door een derde - zoals bijvoorbeeld een werkgever – in plaats van door de gewezen verdachte zelf. Deze vraag hield de Nederlandse Hoven lang verdeeld en resulteerde in rechtsongelijkheid. 

Meer lezen

Algoritmes in het strafrecht

8 november 2018

In de Verenigde Staten spelen algoritmes een vergaande rol in het strafrecht. Zo wordt in New Jersey met behulp van een algoritme een risicoscore toegekend aan een verdachte die de rechter kan helpen beslissen of een verdachte in afwachting van zijn/haar proces in vrijheid kan worden gesteld.1 Bij de totstandkoming van de risicoscore wordt rekening gehouden met negen verschillende factoren zoals de leeftijd van de verdachte en (de aard van) eventuele eerdere veroordelingen.2 In andere staten worden algoritmes gebruikt bij de beslissing of veroordeelden vroegtijdig in vrijheid gesteld mogen worden.3

Meer lezen

Het begrip 'op de zaak betrekking hebbende stukken' nader uitgewerkt

25 oktober 2018

In het fiscale bestuursprocesrecht vormen de 'op de zaak betrekking hebbende stukken' een belangrijk onderdeel van een procedure. De Belastingdienst moet op grond van de wet1 de op de zaak betrekking hebbende stukken in het geding brengen. Hierdoor kan een geschil worden beslecht op basis van alle relevante feitelijke gegevens die aan de inspecteur ter beschikking staan, zodat een belanghebbende zich daarover kan uitlaten en de rechter daarmee rekening kan houden.2 Het gaat er aldus om dat alle procespartijen over dezelfde stukken beschikken. 

Meer lezen