CONTACTNLEN
In het economisch verkeer kunnen we allemaaal verdacht worden

Handhaving financiële regelgeving

De financiële regelgeving is niet alleen complex, ook veeltoezichthouders en het OM er een rol van betekenis in. Op dit bredere terrein, van trustwetgeving tot mogelijk marktmisbruik en overtreding van internationale sanctieregels, heeft Wladimiroff expertise.

  • Optreden AFM, DNB, Openbaar Ministerie
  • Geschillen over bevoegdheden
  • Bezwaar en beroep
  • Administratieve sancties
  • Overtredingen Wet op het financieel toezicht (Wft).
  • Marktmisbruik (voorwetenschap en marktmanipulatie)
  • Beleggingsfraude
  • Witwassen (overtreding Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft)
  • Schending van (inter)nationale sanctie-regelingen (overtreding Sanctiewet)